PERRIMAY HUGO OF FENWOOD
    RITZILYN BRANDON   RITZILYN STAGE DOOR JENNY
  RITZILYN JOKERS WILD     RITZILYN COCKNEY ROBIN
    PEARLBARN PERIWINKLE FOR RITZILYN   STANROPH SANDANCER FOR PEARLBARN
VISCONTI ÜBER DEN WOLKEN        
    XANTHOS APPLE JACK   GOLMAS GOVERNOR
  MOONSHINE RAGGAE ÜBER DEN WOLKEN     XANTHOS ORANGE BLOSSOM
    GOLDEN DAYDREAM`S SIVA   SONEVE MARIUS
        GOLDEN DAYDREAM`S LILLY LAVENDER
         
         
        SANSUE CASTILIAN
    PERRIMAY HUGO OF FENWOOD   PERRIMAY SEA HARP
  GUNMARSH ZACHARY     GUNMARSH LUCAS
    GUNMARSH SOPHIA   GUNMARSH JASMINE
IVA ÜBER DEN WOLKEN        
    SONEVE MARIUS   JASKAR JORDAN
  GOLDEN DAYDREAM`S SIVA     CHANNRI CHRISTMAS ROSE OF SONEVE
    GOLDEN DAYDREAM`S LILLY LAVENDER   DEAR DARENCA OF REDPINE
         
         

Weitere Informationen zur Ahnentafel bei k9data